Skip to main content Skip to footer

OM OSS

Troms fylkeskommunes aksjepost i kraftselskapet Troms Kraft AS (979 468 792) på 60 % ble av fylkestinget besluttet overført til et eget holdingsselskap, Troms Holding AS (923 191 593).

Selskapet ble stiftet 13. august 2019. Selskapet har som formål å gi økonomisk bistand til tiltak som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som fant sted 1.1.2020. Selskapets formål er å eie og forvalte aksjene i Troms Kraft AS og annen virksomhet som står i forbindelse med formålet.

Selskapet har ikke som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte. Selskapets forretningskontor er Strandvegen 13, 9007 Tromsø. Styret avgjør fordelingen av årlig tilskudd innenfor rammen som generalforsamlingen har fastsatt.

Aksjonæravtale og vedtekter for Troms Holding AS

Les om Troms Holdings arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold her!

Styreleder Benjamin Furuly
Styrets nestleder Kari-Anne Opsal
Styremedlem Aleksandra Seljeseth
Styremedlem John Karlsen
Styremedlem Irene Lange Nordahl

STRATEGI FOR TILSKUDDSORDNINGEN 2023


Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

Troms Holding AS skal ved tildeling av økonomisk støtte fremme regional utvikling som fører til økt aktivitet og varige ringvirkninger.

Målgruppe for utlysningen er selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner som skal gjennomføre tilretteleggende tiltak.   

Det må i søknadene framkomme tydelig hvordan prosjektet skal oppnå en eller flere av prioriteringene i strategien og hvordan FNs bærekraftsmål ligger til grunn for prosjektarbeidet.

 • Tilrettelegging for det grønne skiftet og tilhørende industriutvikling
  • Prosjekter som bidrar til tilrettelegging og utvikling av grønne nærings- og industriområder, herunder planlegging og kompetanseutvikling.
  • Prosjekt som vil øke kompetansen i samfunnet for å lykkes med grønn omstilling

 

 • Kompetanse og rekruttering
  • Pilotprosjekter som skal teste ut konkrete tiltak for å øke rekruttering av kandidater og/eller kompetanse til regionen
  • Prosjekter som skal øke den eksiterende arbeidsstyrkens kompetanse og produktivitet
  • Prosjekter som skal bidra til å mobilisere arbeidskraftreserven i regionen

 

 • Identitetsbygging
  • Prosjekter som skal legge til rette for trygge og inkluderende møteplasser
  • Prosjekter som skal bidra til identitetsbygging

 

 • Innovasjon i offentlig sektor
  • Samarbeidsprosjekter mellom kommune (r) og/eller fylkeskommunen og/eller selskap og organisasjoner som har som mål å skape større verdier med de ressursene man har; enten flere, bedre eller rimeligere tjenester innenfor kommunal/ fylkeskommunal tjenesteproduksjon.
   • Prosjekter som bidrar til bærekraft, inkludering og mangfold vil bli prioritert. Prosjektet må være godt forankret i samfunnsbehov og ha en klar og realistisk plan for implementering og skalering.