Skip to main content Skip to footer

Åpenhetsloven

Arbeid med menneskerettigheter og anstendig arbeid

Den nye åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, forplikter Troms Holding å utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten og redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Troms Holding vil arbeide med standarder for menneskerettigheter, anstendig arbeid og bærekraft i 2023. FNs bærekraftmål er retningsgivende i styrets arbeid med bærekraft. Arbeidet er kontinuerlig og oppdaterte retningslinjer vil behandles av styret i Troms Holding andre semester 2023.

Følgende epost kan benyttes for å sende informasjonsforespørsler til Troms Holding:
troms.holding@tffk.no

Troms Holding er største aksjonær i Troms Kraft AS og eier 60% av selskapet, Troms Kraft skriver følgende om sitt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:


Troms Kraft er et offentlig eid kraftselskap, som produserer, distribuerer og selger strøm fra 100% fornybare energikilder. Vårt samfunnsoppdrag er å sørge for en sikker kraftforsyning, samt å bidra til det grønne skiftet. I tillegg har vi lange tradisjoner for å støtte små og store prosjekter i våre lokalsamfunn.


1. Vår forpliktelse til å fremme menneskerettigheter
FNs bærekraftsmål er retningsgivende for det samlede arbeidet med bærekraftig utvikling og samfunnsansvar. Troms Kraft skal veie hensyn til miljø, sosiale forhold og finansiell bærekraft opp mot hverandre i alle beslutninger. Gjennom ansvarlig forretningsvirksomhet skal vi bidra til reduserte utslipp, redusert risiko i våre operasjoner, nye forretningsmuligheter, stolte og motiverte medarbeidere og et godt omdømme.

Vi har etablert etiske retningslinjer for våre leverandører som utrykker de minstekrav som vi forventer at leverandører forholder seg til. Dokumentet gjelder for alle leverandører og samarbeidspartnere som har et kontraktsforhold med Troms Kraft. Kravene i dette dokumentet er basert på internasjonalt anerkjente prinsipper, og reflekterer i tillegg Troms Krafts egne kjerneverdier og etiske retningslinjer.

De etiske retningslinjene inkluderer blant annet krav knyttet til arbeidsstandarder, tvangsarbeid,
barnearbeid, organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger, diskriminering og helse, miljø og sikkerhet.

Videre er vi i gang med et arbeid der vi oppdaterer policyer og prosedyrer, slik at åpenhetsloven bestemmelser blir tydeliggjort i relevante styringsdokument. Vi er opptatt av å integrere åpenhetsloven i hele styringsstrukturen, slik at fokuset på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjenspeiles i hele virksomheten.

2. Våre risikoer knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
Vi har satt i gang et arbeid for å identifisere våre mest vesentlige risikoer knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Kartleggingen vil også inkludere konsernets datterselskaper. Risikovurderingen vil danne grunnlaget for våre prioriteringer og planer i det videre arbeidet med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Denne redegjørelsen vil oppdateres når arbeidet er ferdigstilt.

Vår foreløpige vurdering er at største risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er i leverandørkjeden. Her er det gjort tiltak for å redusere risikoen ved å utarbeide etiske retningslinjer for leverandører, nevnt i punkt 1.

 

Last ned vår redegjørelse ovenfor åpenhetsloven ved lenken under