Skip to main content Skip to footer

Utlysninger

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

Troms Holding AS skal ved tildeling av økonomisk støtte fremme regional utvikling som fører til økt aktivitet og varige ringvirkninger.

Målgruppe for utlysningen er selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner som skal gjennomføre tilretteleggende tiltak.   

Det må i søknadene framkomme tydelig hvordan prosjektet skal oppnå en eller flere av prioriteringene i strategien og hvordan FNs bærekraftsmål ligger til grunn for prosjektarbeidet.

 • Tilrettelegging for det grønne skiftet og tilhørende industriutvikling 
  • Frist 18. September. Behandles i styremøte 16. Oktober.
  • Kommune, fylkeskommunen eller organisasjoner i samarbeidsprosjekt med disse kan søke om midler.
  • Prosjekt som bidrar til å redusere klimautslipp eller miljøinngrep, eller bidrar til å ivareta naturmangfold.
  • Prosjekt som tilrettelegger for sirkulærøkonomi.

 

 • Kompetanse og rekruttering
  • Lyses ut 22. September med frist 13. Oktober. Behandles i styremøte 27. November.
  • Pilotprosjekt som bidrar til økt rekruttering til regionen.
  • Pilotprosjekt som tilrettelegger overgangen utdanning til arbeidsliv
  • Pilotprosjekt som tilrettelegger for kompetanseheving eller til å bevare kompetanse i regionen.
  • Samarbeidsprosjekt som bidrar til arbeidsmobilisering.
 • Identitetsbygging
  • Lyses ut 15. Oktober med frist 10. November. Behandles i styremøtet 18. Desember.
  • Prosjekter som skal legge til rette for trygge og inkluderende møteplasser uten særlig kostnad for deltagere.
  • Større samarbeidsprosjekt mellom kommuner/ med fylkeskommunen som bidrar til identitetsbygging.

 

 • Innovasjon i offentlig sektor
  • Lyses ut 11. November med frist 8. Desember. Behandles i styremøte medio Januar.
  • Samarbeidsprosjekter mellom kommune (r) og/eller fylkeskommunen og/eller selskap og organisasjoner som har som mål å skape større verdier med de ressursene man har; enten flere, bedre eller rimeligere tjenester innenfor kommunal/ fylkeskommunal tjenesteproduksjon.
  • Innovasjonsprosjekter som bidrar til bærekraft, inkludering og mangfold vil bli prioritert. Prosjektet må være godt forankret i samfunnsbehov og ha en klar og realistisk plan for implementering og skalering.