Utlysninger 2021
Foto: Nick Fewings, Unsplash

Utlysning av midler for lokal stedsutvikling og identitetsbygging

Hvem kan søke:

Selskaper, kommuner i Troms, Troms og Finnmark fylkeskommune og organisasjoner innenfor den geografiske regionen Troms

Hva kan det søkes om støtte til:

  • Felles prosjekt mellom kommune(r) og/eller fylkeskommunen som bidrar til identitetsbygging
  • Finansiering av mindre tiltak som har som mål å øke bo- og blilyst lokalt

Tiltak som kommer enkeltbedrifter til gode kan ikke gis støtte etter EØS regelverket.

Det gis ikke støtte til ordinær drift i kommuner, fylkeskommuner, selskaper eller organisasjoner.

Følgende vil bli vektlagt i behandlingen av søknadene:

  • Regional nytteverdi
  • Samarbeid mellom kommuner/fylkeskommunen
  • Overføringsverdi til andre kommuner
  • Om tiltaket er behandlet politisk i kommunen(e) for søknader om støtte på over NOK 100 000
  • Gjennomføringsevne (mål, budsjett, finansiering, framdriftsplan)
  • Om prosjektet har fulgt planprosesser i henhold til gjeldende lovverk og at alle nødvendige godkjenninger er innhentet i forkant
  • Om prosjektet kan være med på å skape større stedsattraktivitet for innbyggere og potensielle tilflyttere
  • Om det er vist til hvilke klima- og miljøeffekter prosjektet kan ha

Tidsplan:

Midler til lokal stedsutvikling og identitetsbygging lyses ut i august med søknadsfrist 25. september. Styret behandler innkomne søknader i styremøte i starten av november.

Tilrettelegging for samfunns og næringsutvikling vil lyses ut i oktober med søknadsfrist 7. november og behandles i styremøtet 10. desember.

Rekrutteringsordning for unge i primærnæringene i Troms er under utvikling og vil bli lyst ut så snart ordningen er klar. Rekrutteringsordningen vil ikke ha faste søknadsfrister men søknader vil mottas og behandles fortløpende.