Utlysninger 2021
Foto: Nick Fewings, Unsplash

 

Det er et stort behov for investeringer i næringsrettet infrastruktur i regionen. Investeringer i næringsrettet infrastruktur kan bidra til økt verdiskaping, utvikling av næringslivet, redusere avstandsulemper og skape bostedsattraktivitet.

Hvem kan søke:

Kommuner i Troms og Troms og Finnmark fylkeskommune

Hva kan det søkes om støtte til:

 • Tilretteleggende infrastrukturprosjekter som vil fjerne flaskehalser og bidra til et bedre tilbud til innbyggere og næringsliv
 • Prosjekter som bidrar til tilrettelegging av nærings- og industriområder
 • Utviklingsprosjekter som fremmer innflytting og nyetablering
 • Infrastrukturtiltak knyttet til bærekraftig og/eller naturbasert reiseliv

Tiltak som kommer enkeltbedrifter til gode kan ikke gis støtte etter EØS regelverket.

Det gis ikke støtte til ordinær drift i kommuner, fylkeskommuner, selskaper eller organisasjoner.

Følgende vil bli vektlagt i behandlingen av søknadene:

 • Regional nytteverdi
 • Samarbeid mellom kommuner/fylkeskommunen
 • Overføringsverdi til andre kommuner
 • Om tiltaket er behandlet politisk i kommunen(e)
 • Gjennomføringsevne (mål, budsjett, finansiering, framdriftsplan)
 • Om prosjektet har fulgt planprosesser i henhold til gjeldende lovverk og at alle nødvendige godkjenninger er innhentet i forkant
 • Hvorvidt prosjektet kan utvikle nye arbeidsplasser, utvikle næringsmiljø, sikre etablerte arbeidsplasser
 • Om det er vist til hvilke klima- og miljøeffekter prosjektet kan ha

 

Tidsplan:

Midler til kommunal og fylkeskommunal infrastruktur lyses ut i juni med søknadsfrist 15. august 2021 og behandles av styret i Troms Holding AS i styremøtet 10. september. 

Midler til lokal stedsutvikling og identitetsbygging lyses ut i august med søknadsfrist 12. september. Styret behandler innkomne søknader i styremøtet  15. oktober.

Tilrettelegging for samfunns og næringsutvikling vil lyses ut i oktober med søknadsfrist 7. november og behandles i styremøtet 10. desember.

Rekrutteringsordning for unge i primærnæringene i Troms er under utvikling og vil bli lyst ut så snart ordningen er klar. Rekrutteringsordningen vil ikke ha faste søknadsfrister men søknader vil mottas og behandles fortløpende.