Utlysninger 2021
Foto: Nick Fewings, Unsplash

Utlysning av midler for tilrettelegging for samfunns- og næringsutvikling

Hvem kan søke:

Selskaper, kommuner i Troms, Troms og Finnmark fylkeskommune og organisasjoner innenfor den geografiske regionen Troms

Hva kan det søkes om støtte til:

  • Prosjekter som tilrettelegger for regional nærings- og samfunnsutvikling
  • Prosjekter som gir ny kunnskap om, og/eller søker å løse de demografiske utfordringene i regionen

Tiltak som kommer enkeltbedrifter til gode kan ikke gis støtte etter EØS regelverket.

Prosjektene bør ha regional, nasjonal eller internasjonal relevans.

Det gis ikke støtte til ordinær drift i kommuner, fylkeskommuner, selskaper eller organisasjoner.

Følgende vil bli vektlagt i behandlingen av søknadene:

  • Regional nytteverdi
  • Samarbeid mellom kommuner/fylkeskommunen
  • Overføringsverdi til andre kommuner/regioner
  • Gjennomføringsevne (mål, budsjett, finansiering, framdriftsplan)
  • Hvorvidt det kan vises til realistiske forventede effekter av prosjektet som fører til økt aktivitet og varige ringvirkninger
  • Om det er vist til hvilke klima- og miljøeffekter prosjektet kan ha

Tidsplan:

Søknadsfrist 7. november. 

Behandles i styremøtet 10. desember.

Rekrutteringsordning for unge i primærnæringene i Troms er under utvikling og vil bli lyst ut så snart ordningen er klar. Rekrutteringsordningen vil ikke ha faste søknadsfrister men søknader vil mottas og behandles fortløpende.