Skip to content

Om Troms Holding AS

Troms fylkeskommunes aksjepost i kraftselskapet Troms Kraft AS (979 468 792) på 60 % ble av fylkestinget besluttet overført til et eget holdingsselskap, Troms Holding AS (923 191 593). Selskapet ble stiftet 13. august 2019.

Selskapet har som formål å gi økonomisk bistand til tiltak som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som fant sted 1.1.2020.

Selskapets formål er å eie og forvalte aksjene i Troms Kraft AS og annen virksomhet som står i forbindelse med formålet. Selskapet har ikke som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte. Selskapets forretningskontor er Strandvegen 13, 9007 Tromsø. Styret avgjør fordelingen av årlig tilskudd innenfor rammen som generalforsamlingen har fastsatt.

Line Fusdahl photo
Line Fusdahl
styreleder
Tom Erik Forsa photo
Tom Erik Forså
Synnøve Søondergaard photo
Synnøve Søndergaard
Katrine Boel Gregussen photo
Katrine Boel Gregussen
Gunnleif Alfredsen photo
Gunnleif Alfredsen

Strategi for tilskuddsordningen 2021

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

Troms Holding AS skal ved tildeling av økonomisk støtte fremme regional utvikling som fører til økt aktivitet og varige ringvirkninger.

Målgruppe for utlysningen er selskaper som kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner som skal gjennomføre tilretteleggende tiltak.   

Det må i søknadene framkomme tydelig hvordan prosjektet skal oppnå en eller flere av prioriteringene i strategien. Prosjekter som bidrar til det grønne skiftet vil bli vektlagt.

For tilskudd i 2021 vil prosjekter med følgende formål prioriteres:

 • Tilrettelegging for samfunns- og næringsutvikling
  • Rekrutteringsordning for unge i primærnæringene i Troms
  • Prosjekter som tilrettelegger for, og/eller gir ny kunnskap om, regional nærings- og samfunnsutvikling og demografiske utfordringer- Prosjektene bør ha regional, nasjonal og/eller internasjonal relevans.
 • Kommunal og fylkeskommunal infrastruktur
  • Tilretteleggende infrastrukturprosjekter som vil fjerne flaskehalser og bidra til et bedre tilbud til innbyggere og næringsliv
  • Prosjekter som bidrar til tilrettelegging av nærings- og industriområder
  • Utviklingsprosjekter som fremmer innflytting og nyetablering
  • Infrastrukturtiltak knyttet til bærekraftig og/eller naturbasert reiseliv
 • Lokal stedsutvikling og identitetsbygging
  • Felles prosjekt mellom kommune(r) og fylkeskommunen som bidrar til identitetsbygging.
  • Erfaringer fra første utlysningsrunde viste at det er et behov for finansiering av mindre tiltak som har som mål å øke bo- og blilyst lokalt. Det settes derfor av midler til dette med følgende kriterier:
   • Forutsetter bekreftet kommunal medfinansiering på større prosjekt
   • Forenklet søknadsprosess og oppfølging

Tidsplan:

Midler til kommunal og fylkeskommunal infrastruktur utlyses medio juni (avhengig av når søknadsportalen er klar) med søknadsfrist 15. august 2021- tildelinger i styremøtet 10. september.  

Neste utlysning ca 16. august- lokal stedsutvikling og identitetsbygging -søknadsfrist 25. september- tildelinger i styremøtet i starten av november.

Tilrettelegging for samfunns og næringsutvikling vil lyses ut ca 18. oktober med søknadsfrist 7. november- tildelinger i styremøtet 10. desember.

Rekrutteringsordning for unge i primærnæringene i Troms er under utvikling og vil bli utlyst så snart den er klar. Ordningen vil ikke ha faste søknadsfrister men søknader vil mottas og behandles fortløpende.

Bjørn Inge Moe og Line Fusdahl
Bjørn Inge Moe og Line Fusdahl.
X