Skip to content

Om Troms Holding AS

Troms fylkeskommunes aksjepost i kraftselskapet Troms Kraft AS (979 468 792) på 60 % ble av fylkestinget besluttet overført til et eget holdingsselskap, Troms Holding AS (923 191 593). Selskapet ble stiftet 13. august 2019.

Selskapet har som formål å gi økonomisk bistand til tiltak som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som fant sted 1.1.2020.

Selskapets formål er å eie og forvalte aksjene i Troms Kraft AS og annen virksomhet som står i forbindelse med formålet. Selskapet har ikke som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte. Selskapets forretningskontor er Strandvegen 13, 9007 Tromsø. Styret avgjør fordelingen av årlig tilskudd innenfor rammen som generalforsamlingen har fastsatt.

Line Fusdahl photo
Line Fusdahl
styreleder
Tom Erik Forsa photo
Tom Erik Forså
Synnøve Søondergaard photo
Synnøve Søndergaard
Katrine Boel Gregussen photo
Katrine Boel Gregussen
Gunnleif Alfredsen photo
Gunnleif Alfredsen

Strategi for tilskuddsordningen 2022

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

Troms Holding AS skal ved tildeling av økonomisk støtte fremme regional utvikling som fører til økt aktivitet og varige ringvirkninger.

Målgruppe for utlysningen er selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner som skal gjennomføre tilretteleggende tiltak.   

Det må i søknadene framkomme tydelig hvordan prosjektet skal oppnå en eller flere av prioriteringene i strategien og hvordan FNs bærekraftsmål ligger til grunn for prosjektarbeidet.

 • Tilrettelegging for samfunns- og næringsutvikling. Prosjektene bør ha regional, nasjonal og/eller internasjonal relevans.
  • Prosjekter som tilrettelegger for regional nærings- og samfunnsutvikling
  • Utviklingsprosjekter som fremmer økt innflytting og nyetableringer i Troms
 • Kommunal og fylkeskommunal infrastruktur
  • Tilretteleggende infrastrukturprosjekter som vil fjerne flaskehalser og bidra til et bedre tilbud til innbyggere og næringsliv
  • Prosjekter som bidrar til tilrettelegging av grønne nærings- og industriområder
 • Stedsutvikling
  • Samarbeidsprosjekt mellom kommune(r) og fylkeskommunen som bidrar til stedsutvikling og identitetsbygging 
 • Folkehelse
  •  Samarbeidsprosjekter mellom kommune(r) og fylkeskommunen som bidrar til:
   • å gi barn og unge i Troms tilgang til trygge og inkluderende møteplasser
   • å forebygge utenforskap 
Bjørn Inge Moe og Line Fusdahl
Bjørn Inge Moe og Line Fusdahl.
X